20200521 Rogalands Avis Rogfast DEBATT

20210215 Kampen-saken - et godt dokumentert justismord

En oppsummering av viktige sider av Kampen-saken som gjør den til et klart justismord hvis den ikke blir gjenopptatt. Advokatene til de domfeldte har så langt gjort alt for å hindre det!

20210329 Brev til Riksadvokaten - Kampen-saken

Brev til Riksadvokaten med oppfordring til at han ber om gjenopptakelse av Kampensaken med oppnevnelse av medisinsk sakkyndig og tilbud om erstatning til de domfelte.

20210602 Viggo Kristiansen-saken

Min hjemmesykepleier ba meg skrive om dette.

20210531 NTB Statsadvokatene ber ikke om forlenget fengsling

Inge D. Hanssens i Aftenposten om løslatelsen av Viggo Kristianssen. Han legger vekt på at Viggo Kristiansen har sonet så lenge som man kan etter norsk rett. Ny straffedom er derfor er utelukket!

20210601 Viggo Kristensen

Noe stoff om Viggo Kristensens mulige skyld og uskyld fra Wikipedia

20210602 Viggo Kristiansen-saken

Inge D. Hanssens i Aftenposten om løslatelsen av Viggo Kristianssen. Han legger vekt på at Viggo Kristiansen har sonet så lenge som man kan etter norsk rett. Ny straffedom er derfor er utelukket!

20210430 Brev til personer med medisinsk fagkompetanse

Utkast til brev til personer med medisinsk kompetanse som kan bidra til avklaring av Kampen-saken som mulig justismord der 3 unge personer er dømt for en dødsfølge som de ikke hadde noe med.

20141219 Brev fra Riksadvokaten til statsadvokaten

20152105 Brev fra den rettsmedisinske kommisjon

20151001 What's new in the diagnosis of head injury

20141202 Brev til Geir Arne Johansson

20141202bpa Brev til Jan Egil Myhre

20120107 SA Kampensaken - siste natten

Aftenbladets reportasje fra forklaringene om den siste natten dødsofferet levet, med 3 journaiister i rettssalen. De ha ikke sett slaget som jeg tror drepte ham som relevant.

20160112 Brev til Geir Arne Johansson

20160116 Brev til Jan Egil Myhre

20160127 Brev til Gjenopptagelseskommisjonen

20141219 Brev fra Riksadvokaten til statsadvokaten

20210126 Brev til Gjenopptakelseskommisjonen

Min første reaksjon på "anonymt" brev fra Gjenopptakelseskommi-sjonen med avgjørelsen 202160116, ukjent for meg til tross for alle anstrengelser jeg hadde gjort for å oppklare alle sider av saken

20210127 Brev til Riksadvokaten og sakens parter

Brev til Riksadvokaten og sakens parter 27. januar 2021 som første reakdsjon på et tilsynelatende anonymt brev som vedlegger Gjenopptskelseskommoisjonens avgjørelse av 20161116

20161116 Gjenopptakelserskommisjonens avgjørelse i 2016

Gjenopptakelseskommsjonens avgjørelse av 16. november 2016, vedlegg til brev av 4. mars 2021 fra kommisjonen

20210304 Brev fra Gjenopptakelseskommisdjomen med vedlegg

Brev fra Gjenopptakelseskommisjonen som vedlegger avgjørelsen fra 2016 og beklager sent svar på min henvendelse av 26. januar 2021

20110606 Stavanger tingrett Rettsbok

20160107 Fra Riksadvokaten

20141219 fra Riksadvokaten

20150310 Fra statsadvokaten i Rogaland

20150505 fra statsadvokaten

20101109 Godkjennelse i Den Rettsmedisinske Kommisjon

20100814 Obduksjonsrapporten

20120130 Rettsbok lagmannsretten

201760403 Anmodning fra Kjærmann om oppnevning som forsvarer

20151001 Brain damage in fatal non-missile head injury

Grundig artikkel i et anerkjent medisinsk tidsskrift som dokumenterer at det er mer vanlig enn uvanlig at skadelidte har et mer eller mindre klart øyeblikk etter en hodeskade som medfører døden.

20160120 Gjenåpningsbegjæring

Gjenopptaskelsesbegjøring fra Geir Arne Johansson, skrevet og sendt av meg før advokat Erling Kjærmann meldte seg som advokat i saken for domfeldte.

20150505 fra statsadvokaten

Statsadvokaten avslår begjæring om gjenopptakelse fra Påtalemyndigheten 14 dager etter å ha fått spørsmålet fra Riksadvokaten.

20150521 Fra Den rettsmedisinske kommisjon

Brev fra den rettsmedisinske kommisjon som nekter å la seg involvere i spørsmålet om påtaelmyndigheten mangler sakkndig forståelsr i Kampen-saken.

20120107 SA Kampensaken - siste natten

To artikler i Aftenbladet skrevet av 3 journalister om det som skjedde siste natten før Risvik døde på Kampen. Slaget som høyst sannsynlig medførte <Risviks død er ikke nevnt.

20210127 Svar fra Riksadvokaten på ny henvendelse i sak 11318869

Avslag på nytt brev til Riksadvokaten om å ta initiativ til gjenopptakelse av en sak der han må vite at avgjørelsen er materielt feil.

20141114 til SA, Sosialetatens ansvar

Kronikk som tar til motmæle mot Aftenbladets ensidige svartmaling av sosialetatens innsats for de tiltalte og skadeliodte i Kampensaken.

20141110 epost-streng

Min henvendelse til statsadvokaten etter å ha fått oppdrag fra "hovedmannen" om gjenopptakelse av saken, og hele 3 e-poster med protester fra "hovedmannens" forsvarer i tingretten.

20141031 Kampensaken - et sannsynlig justismord

Kronikk om Kampensaken der jeg stiller spørsmål ved riktigheten av dommen. Kom ikke inn i Aftenbladet.

20210127 Brev til Riksadvokaten

Brev med anmodning om at påtalemyndigheten begjærer saken gjenopptatt da dødsfølgen var forårsaket av en tredje tiltalt, og medisinsk argumentasjon.

20160127 Brev til Gjenopptakelseskommisjonen

Brev fra meg til Gjenopptakelseskommisjonen med anmodning til påtalemyndigheten om å begjære saken gjenopptatt da dødsfølgen var forårsaket av hun som fikk samfunnsstraff.

20120208 Gulating lagmannsretts dom

Gulating lagmannsretts dom i Kampen-saken etter anke fra 2 domfeldte. Dommene på 9 ås og 5 års fengsel ble (med dommer for to tiltalte på 9 og 5 års fengsel) ble opprettholdt.

20110701 Stavanger tingrett Dom

Stavanger tingretts dom, med fengsel i 9 år, 5 år, 5 år for legemsbeskadigelse med døden til følge, 6 måneders fengsel for legemsfornærmelse og 420 timers ssmfunnsstraff for de tiltalte.

20141211 Til Riksadvokaten

Min første henvendelse til Riksadvokaten med begjæring om at han skulle be Gjenopptakelseskommisjonen om å gjenoppta sakern med oppnevnelse av medisinsk sakkyndig.