20220111 Stavanger-modellen for eliminering av allemannsretter i strandsonen

Oppfordring til Økokrim om å etterforske det jeg kaller Stavanger-modellen for eliminering av allemannsretter i strandsonen. I Færder kommune er det entreprenørene som etterforskes.

20220107 TB -Tre selskaper straffet

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim har tatt ut tiltale mot tre selskaper i Færder kommune for ulovlig bygging i strandsonen, rapporterer "Tønsbergs Blad".

20190913 Aftenbladet Øivind Aspelund

Vektig innlegg fra mangeårig kommuneadvokat i Sandnes Øivind Aspelund som stiller spøremsål om hvorfor kommunen ikke har påberopt seg allmennhetens rett til ferdsel i Strandsonen.

20211127 Høyesterett vil ikke behandle

Høyestretts Kjæremålsutvalg vil ikke henadle anken fra 2 grunneiere i Gauselvågen. Advokat Stordrange vil ikke avare på spørsmålet om sakens skal tas videre til menneskerettsdomstolen.

20211124 Leserbrev til Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad

Oppdatert leserbrev om Gauselstraen-saken i Høyesteretts Kjæremålsutvalg og konsekvenser av avgjørelsen der, og om at saken kanskje vil bli løst av Stavanger Turistforening.

20210625 Gulating lagmannsrett Overskønn

Gulating lagmannsretts overskjønn i Gauselstaren saken, med mer enn fordobling av erstatningsbeløpene til 2 grunneiere, og uten at mulige allemannsretter er nevnt med et ord.

20211119 Brev til Aftenbladet om Gauselstraen-saken

Brev til Aftenbladet om hvorfor jeg ikke tror det kommer noe ut av den i prinsippet pågående sak i Høyesterett fordi Stavanger ikke vil begjære ekspropriasjonen gjennomført hvis anken innbringes.

20210916 Gauselstraensaken (2)

Brev (2) til Høyesterett (med kopi til dommerne) med spørsmål om allemannsretten til ferdsel og opphold i Gauselvågen kan elimineres i en ekspropriasjonssak for en ny reguleringsplan.

20210910 Brev til Norge Høyesterett

Brev til Høyesterett (med kopi til dommere og parter) med spørsmål om allemannsretten til ferdsel og opphold i Gauselvågen kan elimineres i en ekspropriasjonssak for en ny reguleringsplan.

20210907 Gauselvågen - Grunneiere anker til Høyesterett

Artikkel som bekrefter at 2 grunneiere alt har inngitt anke til høyesterett i saken. Det gir HR anledning til til å be partene bekrefte at eventuelle allemannsrettigheter ikke vil bli berørt av saken

20210906 Forslag om etablering av Stavangerforeningen for Allemannsretter

Forslag til etablering av Stavangerforeningen for Allemannsretter for sikring av allemannsrettene på Boganeset og i Gauselstraen og for å hindre angrep mot allemannsrettighetene andre steder

20210721 Tjøme-saken

Under et konfirmasjonsbesøk i Tønsberg sist helg ble jeg minnet om Tjømesaken. Jeg vedhefter sammendraget om denne saken fra Wikipedia, og forutskikker supplering med endelige avgjørelser.

20080407 Ønsker ingen turvei i egen hage

Turistforeningens styreleder Hanne Thomsen mener at turistforeningen skal arbeide for å tilrettelegge turstier stort sett i utmark og ubebodde områder og i alle fall ikke gjennom hennes egen hage.

20210703 Stavangeforeningen for Allemannsretter

Presentasjon av "Stavangerforeningen for Allemannsretter" med formål å bevare allemannsretter som er i ferd med å bli borte, f.eks. i Gauselstraen, og reetablere rettene på f.eks. Boganeset.

20210628 Brev til Kommunesektorens Etikkutvalg

Brev til Kommunesektorens Etikkutvalg for å uteske hvordan den er på de spørsmål om etikk i Stavanger kommune som reiser seg i Bogasnessaken, Gauselsaken og Sokn-saken.

20210309 Kjøp av reguleringsplan en mulighet i Stavanger

Leserbrev fra tvilling-brødrene Thomas og Leif C. Middelthon, tidligere siv.ing. og h.r.advokat, om omregulerring av Boganeset fra friområde for allmennheten til viliatomt, sperret for allmennheten.

20150207 Dette er hva som skjedde

Leserbrev fra varaordfører Bjørg Tysdal Moe som forklarer HVORDAN friområdet ble omregulert til villatomt, men i men uten å komme inn på HVORFOR det ble gjort/hvrf0r allmennheten ble utestengt.

20210505 Kontrollutvalget strør sand på Boganeset

Kommunens kontrollutvalg tar avstand fra påstanden om at allmenn-heten er snytt for tilgang til deler av friområdet på Boganeset. Grotesk forskjellsbehandling, sier Middelthon-brødrene.

20210626 SA Økt erstatning for to grunneiere

Avisreferat fra Gulating lagmannsretts overskjønn i Gauselstraen saken, der Olaf I. Ellingsen og en annen grunneier fikk fordoblet sine erstatningsbeløp med 1,9 og 1,8 millioner kroner.

20150326 SA Boganeset-reguleringen. Uryddige påstander!

Leserbrev fra tidligere KBU-leder Karl W. Sandvig påstår at Middlethon-brødrene kommer med uryddige påstander om Boganes-reguleringen, uten å kunne tilbakevise en tøddel av kritikken!

20150326 Jo, korrupsjonsbegrepet er dekkende

Brødrene Middelthon svarer på kritikken fra Karl W. Sandvig 20150326 og presiserer at korrupsjonsbegrepet er dekkende.

20150327 SA Våre folkevalgte har rotet det til

Leserbrev fra brødrene Middelthon om Gauselstraen og Boganesstraen og de arrangementer dom kommunen hsr tillatt slik at allmennhetens adgang kan begrernses.

20150408 SA Boganeset og Gauselvågen. Tid for realisering.

Leserbrev fra Torgeir H. Persett som viser til hvordan kommunen her rotet det til og unnlatt å gjennomføre planene om allmennhetens adkomst i Gauselvågen og på Boganeset.

20150123 SA Velgerne fortjener svar

Påminnelse fra Thomas Middelthon sr. og Leif C. Middelthon sr. om at noen bør svare på hva som har skjedd på Boganeset

SA 20150127 SA Kommunens redelighet

Leserbrev fra Tor Torkelsen som etterlyser svar fra kommunen på de spørsmål som er stillet av Leif C. Middelthon og Thomas Middelthon om reguleringsmessige forhold på Boganeset!

20150131 SA Hvorfor er det så taust

Leserbrev fra Paul Brekklund som etterlyser svar fra kommunen på de spørsmål som er stillet av Leif C. Middelthon og Thomas Middelthon om reguleringsmessige forhold på Boganeset!

20141213 SA Boganesstraen. Får noen særbehandling

Leserbrev fra brødrene Thomas Middelthon sr. og Leif C. Middelthon sr. om mulig særbehandling av eiere av Boganeset 38, 4020 Stavanger, gnr. 16 bnr. 195, m.h.t. pris og regulering.

20120328 SA Har Høyre gått mot høyre

Artikkel i SA som viser til >Boganessakenog stiller spørsmål om Høyre har gått mot høyre. Kanskje viktig bakgrunn for saken?

20150327 SA Gausel

Det kanskje klareste tilfelle av saksbehandling i Stavanger kommune som reiser spørsmål om en pengesterk grunneier har klart å påvirke kommunale saksbehandlere til å fravike allmennhetens interesse.

20210108 Brev til Gulating lagmannsrett og prosessfullmektiger i Gauselstraensaken

Mitt forsøk på å redde allmennhetens ferdsel før den blir stanset av grunneierne som en konsekvens av at kommunen har trukket ekspropriasjonssaken.

20100525 Ingen tvil om svært gamle rettigheter

Kronikk om Gauselstraen, som først ble inntatt i "Stavanger Aftenblad" når fagbladet Journalisten på min oppfordring stilte spørsmål om grunnlaget for å nekte den inntatt!

20190827 Gauselstraen-skjønnet

Hele teksten i skjønn i Stavanger tingretts sak 17-092034SKJ STAV (Gauselstraen-skjønnet). Erstatning til grunneierne kr. 28.950.000, og saksomkostninger kr. 3.016.000, tilsammen kr. 31.966.000.

20201228 Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun - beviset

Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun som stiller spørsmål om Gauselstaen-saken er en gordisk knute som bare kan løses ved at noen med søksmålskompetanse (Turistforeningen) saksøker grunneierne.

20210109 En bønn om hjelp til "Det Mørke Fastland"

Brev, her sendt til Stavanger Turistforening, men også forsøkt sendt til andre turistforeninger, med bønn om hjelp fra "Det Mørke Fastland" , og forklaring på hva Arne Garborg mente med begrepet.

20210122 Brev til Kommunesektorens Etikkutvalg

Etter en ikke uvesentlig korrespondanse med Tora Aaland, formann i Kommunalsektorens Etikkutvalg, bestemte jeg med til å be om at Etikkutvalget skulle ta opp de saker jeg hadde tatt opp med formannen.

20190426 Dette er etikkutvalget

Presentasjon av kommunesektorens etikkutvalg, med mandat og medlemmer og oppfordring til både kommuneledelsen og enkeltpersoner til å ta kontakt med utvalget.

20210119 Brevveksling med Tora Aasland (1)

Brev til Tora Aasland som formann i kommune-etikk-utvalget med dokumentasjon av direkte påstander om korrupsjon i Stavanger kommune og spørsmål om det var noe for etikk-utvalget.

20210119 Brevveksling med Tora Aasland (2)

Svar fra Tora Aasland med informasjon om etikk-utvalget. Ingen bemerkninger til påstandene oom korrupsjon i Stavanger kommune.

20210119 Brevveksling med Tora Aasland (3)

Ny henvendelse til formannen i etikk-utvalget.

20210119 Brevveksling med Tora Aasland (4)

20201007 Straffbart forhold bør undersøkes

Det et bør undersøkes om det foreligger et straffbart forhold, sier h.r.advokat Leif C. Middelthon om naustsaken. I alle fall bør nausteieren betale tilbake tilskudd på 290.000 kroner.

20200624 Kommunenes etikkutvalg

Tora Aasland, formann i etikkutvalget, minner om at folk er mer utspekulerte mer godtroende enn man burde være, og at korrupsjon kanskje er mer vanlig enn man tror i bygge- og reguleringssaker.

20200625 Mulig korrupsjon i Nittedal

Aftenposten slår stort opp påstander om korrupsjon i Nittedal.

20200307 Positive uttalelser fra grunneiere om tursti over eiendommen

Det er ikke alle som oppfatter ven gangsti i straen utenfor huset som en ulykke! Noen grunneiere ser positive sider med en turvei forbi eiendommen

20140208 Snedig manøver i Gauselvågen

Leserbrev fra en av villaaeierne i Gauselvågen med kritikk ab kommunen for en påstått snedig manøver.

20121227 Stadig stengt i Gauselvågen

Artikkel i Aftenbladet med oppdatering av saken. Diskusjonen mellom villaeierne og kommunen beveger seg meget sakte, og partene skylder på hverandre om grunnen til det.

20190930 Svarbrev fra ordfører Helgø

Her skriver ordfører Helgø bl.a. at partene har vært enige om de anførsler som har vært påberopt, og mener at en ferdselsrett over noen av de berørte eiendommer ikke vil gi et annet resultat.

20201226 En utrolig historie fra ''Det mørke fastland''

Fra Gauselstraen-saken trekkes tråder til "Det mørke fastland", et essay av Arne Garborg fra 1893. Det er ikke fattige bønder som er de verste på Jæren, men politikere, journalister og advokater.

20201224 Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun

Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun om Gauselstraen skjønnet som kanskje har kjørt seg fast i krav til domstoler om å omgjøre endelige reguleringsvedtak, og en mulig løsning.

20201120 Redaktør Oftedals eiendom Steinskog

Lederartikkel som viser til de sterke bånd mellom Aftenbladet og eiendommen og løgnaktig påstår at Aftenbladet har støttet tanken om en slik turvei helt siden saken kom på det politiske kartet.

20130914 Granskning av friområdeprosjektet

Tidl. kommuneadvokast Tor Plathe beklager seg over at det helt politikerstyrte friområdeprosjekteet skal granskes, snarere enn Kampensaken (og kommunens forhold der!)

20200910 ALK-ulykken og Schibsted-pressen

Kortfattet beskrivelse av ALK-katastrofen, etterforskningen og Schibsted-pressens "fake news" om ulykken og årsakene til denne, oppdatert fra tidligere artikkel.

20050826 Eva Joly om skjult offentlig korrupsjon i Norge

Eva Joly, som har skaffet seg et navn gjennom sitt arbeid for å avdekke korrupsjon i Frankrike, advarer om at slikt kan man ha også i Norge hvis yndighetene ikke passer på!

1893 Arne Garborg Fra det mørke fastland

Fra et essay av Arne Garborg, der han sier sin mening om jærbondens stridbare karakter, og hans vilje til prosess selv om saken er aldri så vanskelig og gal.

20201011 Forlik om turverien i Gauselvågen

Kort kommentar om det såkalte forliket i Gauselvågen.

20201120 Gauselstraen - Oftedahls eiendom

Lederartikkel i Aftenbladet om Steinskog - en gang redaktør Oftedahls eiendom, nå eid av Tore Lærdal

20201124 Vestre Platå og Gauselvågen

Leserbrev som stiller spørsmål om det gjelder andre regler for Gauselvågen enn andre deler av byen.

20201113 Gauselvågen i SA

20200814 Åpen brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og alle medlemmer i Stavanger kommunestyre

Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og Stavanger kommunestyre med anbefaling om at kommunen trekker ekspropriasjonskravet mot grunneiere i Gauselstraen og overlater saken til Stavanger Turistforening

20201008 Forlik i Gauselvågen (Aftenbladet)

Aftenbladets artikkel om det som fremstilles som forlik mellom kommunen og flere grunneiere i Gauselvågen.

20200921 To rettssaker på Det mørke fastland

En innsender i Aftenbladet påstår at det er korrupsjon i Stavanger kommune i forbindelse med et naust på en øy. Jeg mener problemstillingen kan og bør tas opp i Gauselstraen.

20200916 Aftenbladet Stavangers økonomisker stilling

Oppslag av lederskribenten i Stavanger Aftenblad"om Stavangers økonomiske stilling etter Rogfast og de grep som må gjøres for å bringe budsjettet i balanse.

20200904 Korrupsjon i Stavanger

Leserbrev fra Thomas Middlethon sr. som går påstår nokså (og overraskende) direkte korrupsjon av avgått ordfører og avgått rådmann i forbindelse med godkjenning av et naust

20200904 Leserbrev (ikke innrykket) om mulig korrupsjon i Stavanger

Leserbrev i tilknytning til påstanden om korrupsjon i naust-saken der jeg viser til at saken om tursti i Gauselvågen kanskje er mer betent som eksempel på økonomisk korrupsjon.

20200904 Korrupsjon i Stavanger

Leserbrev om et naust som det blir påstått får lov å stå på grunn av korrupsjon i Stavanger kommune, og spørsmål om det samme er tilfellet i erkspropriasjonssaken i Gauselvågen.

20200409 Årsmøtesaker i Turistforeningen

Forslag til årsmøtet om (1) søksmål mot grunneiere i Gauselvågen for sikring av turvei der, og (2) etablering av Prekestolen nasjonalpark ved Neverdalsfjellet med trasé for gondolbane

20200328 Turistforeningen

Begrunnelse av 28. mars 2020 for mine to forslag til Turistforeningens årsmøte 2020. Jeg hadde håpet at det skulle sendes til medlemmene sammen med styrets innstilling, og ikke den tidligere versjon.

20191124 Gauselkneiken 45 til Sandholmveien

Kart over området fra Gauselkneiken 45 til Sandholmveien, med angivelse av eiere av de enkelte eiendommer. Sandholmen er eiet av kommunen. Friluftsloven taler for veirett til eiendommene i nord.

20191120 Brev fra Stavanger Turistforening

Brev 20191118 fra Pål Mitsem til Turistforeningen med forslag til neste generalforsamling, og svarbrev 20191120 fra Turistforeningen.

20191103 Brev til ordfører Helgø og ordfører Nordtun

Brev til avgående ordfører Christine Sagen Helgø og påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun om turveien Gauselstraen. Den kan kanskje fortsatt reddes.

20191002 Korrepondanse med ordfører Christine Sagen Helgø

Brev fra Pål Mitsem til ordfører Christine Sagen Helgø og svarbrev. Jeg legger til grunn at dokumentene er i kommunens den offentlige brev-journal!

20190930 Svarbrev fra ordfører Helgø

Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø der hun bekrefter at det var etter enighet mellom prosessfullmektigene at den gamle gangstien langs Gauselstraen ikke ble påberopt i Stavanger Tingrett.

20190911 Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø

Brev som pretenderer å være svar på mitt spørsmål til ordføreren om hvem som har besluttet å gi velstående grunneiere milliongaver ved ikke å fremme de beste argumenter i Gauselvågen-skjønnet.

20190911 Leserbrev til 'Stavanger Aftenblad'

Leserbrev til "SA" om GV-saken. Hvorfor har ikke kommunen instruert advokaten i saken om å gjøre sitt beste for å unngå unødvendige omkostninger, og hvorfor vil ikke avisen tillate brev om dette?

20190913 SA Leserbrev, Øivind Aspelund

Leserbrev fra (tidl. kommuneadvokat i Sandnes Øivind Aspelund som etterlyser svar fra kommunen på hvorfor man ikke har påberopt seg gammel veirett.

20190901 Gauselkneiken 49

Flyfoto av Gauselkneiken 49 i 1954 og i dag. I 1954 var det en stenbrygge rett ut for huset. Den er nå fjernet, sammen med et par meter av stranden.

20190908 Positive uttalelser om turveier fra berørte grunneiere

Ved i alle fall tre anledninger har berørte grunneiere uttalt seg positivt om turveier som er lagt på eller inntil deres eiendommer. Det foreløpig siste er kanskje 20190511 nedenfor.

20190901 Brev til Tore Lærdal

Brev til Tore Lærdal med tilbud om hjelp til at han kan bli medlem nr. 1 i Foreningen Gauselstraens venner hvis og når den blir etablert for å sikre allmennhetens rettigheter i Gauselstraen.

20190901 GAUSELSTRAEN - EN GAVEPAKKE FRA KOMMUNEN

Stavanger Tingretts skjønn om erstatning til rike grunneiere i Gauselstraen er en gavepakke på 30 millioner kroner ++ fra kommunen til grunneierne og deres advokater. Retten etterlyser et argument!

20190828 Aftenbladet om Gauselstraen-skjønnet

Aftenbladet presenterte Gauselvågenskjønnet i en helside, uten å nevne at man her har hatt en kjerrevei/gangsvei fra alders tid. Erstatning for at kommunen overtar vedlikehold av en gammel vei?

20190511 Stort sett positivt

Oppslag om Grethe Eriksen som har eiendom i Gauselvågen og synes det er positivt med folk som går i Gauselstraen.

20190428 Gauselstraen har alltid gått i fjæra

Utkast til leserbrev til Aftenbladet som svar til Stig Rune Reese. Det er ikke inntatt.

20190427 Den tursti som ikke rammer deg selv

Leserbrev fra Stig Rune Reese, som ikke kan forstå hvorfor denne tursti "på død og liv skal tvinges ned i fjæra". Han er åpenbart ikke klar over at det har gått en vei her i alle år!

20160608 Sorenskriver Christian Fr. Wyller

Leserbrev der pensjonert sorenskriver og lærebokforfatter Christian Fr. Wyller redegjør for sin og familiens intime kjennskap til Gauselstraen, og bekrefter at det alltid har vært vei her!

20160519 Leserbrev - Strandveien er godt dokumentert

Leserbrev som svar på leserbrev fra Wilhelm Feyling-Hanssen som sier seg uenig i at det har vært en kjerrevei/gangvei i Gauselstraen så lenge folk kan huske-

20160316 Turveier. Gauselvågen. Handlingslammelse i kommunen.

Oppsummeringsartikkel om status for Gauselstraen.

20150519 Leserbrev - Strandveien er godt dokumentert

20150414 Protokoll årsmøte 2015 i Stavanger turistforening

Protokoll fra Turistforeningens årsmøte med forslag fra Pål Mitsem som falt mot en stemme!

20141210 To forslag til Stavanger Turistforening

Mitt forslag til generalforsamlingen i STF om oppnevnelse av en liten komité til å samle faktiske opplysninger om bruk av Gauselstraen og rådgivning om allmennhetens rettigheter falt mot min stemme!

20150414 Protokoll årsmøte 2015 i Stavanger turistforening

Protokoll 2015 årsmøte Stavanger Turistforening

20101029 Aftenbladet, vei langs sjøen på 1930-tallet

Artikler i "Stavanger Aftenblad" 20101029 der bl.a. Nils Boganes sier at han husker det var en vei langs stranden der både fiskebilen og brødbilen fra Handelslaget kjørte hele veien langs stranden.

20100521 Journalisten - Beskyldes for skjult agenda

Artikkel i Journalisten der jeg bebreider Aftenbladet for usaklig behandling av opplysninger og Aftenbladet ber om forståelse for at tidligere redaktørfamilie gjerne vil beholde avisens agenda.

20101105 (RA) Strandveien i Gauselvågen

Kronikk av Pål Mitsem i "Rogalands Avis" om Strandveien i Gauselvågen.

20111027 Blir ekspropriasjonen begrenset

Leserbrev der jeg uttrykker en viss bekymring for hva Stavanger kommune holder på med, og om en ekspropriasjon ikke vil gjelde retten til Gauselstraen slik alle har kjent den i alle år!

20110201 Ingen gunn til begeistring

Leserbrev som beklager vedtaket i Stavanger Høyre om støtte til turveier langs sjøen. Vedtaket oppfattes som første steg på veien til trelldom!

20110107 Skjebnetime for Strandveien

Kommentar til klageflommen i Gauselvågen, og hva som skjer.

20110127 Solid nederlag for turveimotstanderne

Referat fra Stavanger Høyres årsmøte 26. januar 2011 der begge sider hadde mobilisert kraftig, men der turveitilhengerne fikk en overlegen seier. Blant de som nå støttet turvei var Bergesen-familien.

20110127 Forstørret referat fra Høyremøte

Referatet i Aftenbladet fra møtet i Stavanger Høyre 27. januar 2011 er delvis uleselig. En lett forstørret utgave av noen av sidene er her.

20110227 Bitten Bergesen

"Jeg var ikke glad da kommunen laget turvei over vår eiendom i Ramsvig, men når jeg ser alle de glade menneskene som bruker turstien, er jeg veldig glad for at det gikk som det gikk."

20100920 Steinskog-iendommen, gnr. 14 bnr. 140.

Leserbrev som viser at bl.a. Steinskog er beskrevet slik at fjæra er uttrykkelig unntatt fra beskrivelsen aV eiendommen i grunnboken.

20100514 Stort sett positivt med gangsti

Oppslag i Aftenbladet (første side og to tekstsider) der eiendomsmegler Grethe Eriksen som har bodd i Gauselstraen i mange år sier at det er stort sett positivt med gangssti langs eiendommen.

20100410 Ferdselsretten i Gauselvågen

Kronikk av (tidl. kommuneadvokat i Sandnes) Øivind Aspelund om ferdselsretten i Gauselvågen.

20080410 Selve fundamentet

Selve fundamentet for Turistforeningens virksomhet er utøvelse av allemannretten. Oppslag i Aftenbladet med uttalelser fra styreformann Hanne Thomsen og daglig leder Kjell Arne-Olsen.

20080423 Uro i Turistforeningen

Mangeårig formann, Hanne Thomsen (redaktør i Aftenbladet og grunneier i Gauselvågen) trakk seg etter at en tidligere formann advarte mot å velge en formann som ikke ville ha turvei i Gauselvågen.

19980701 Rt. 1998 s. 1164 - Furumoa-dommen

Sentral dom når det gjelder grunneieres særretter i strandsonen. Ut-trykket hustomt må begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset. Huseier kan etter loven etablere lovlig sperring.

20050621 Rt. 2005 s. 805 Hvaler-dommen

Strandområdets særlige betydning for rekreasjon og friftsliv innebærer at de som bygger i strandsonen må inne seg i å få allmennheten tett innpå seg. Stien ble ikke ansett å gå over innmark.

19801210 Brev fra Byplansjefen - betingelser for gnr. 14 bnr. 103

Brev fra byplansjefen med betingelser for bygging på gnr. 14 bnr. 103 Gauselkneiken 45

19600829 Gauselstraen

Artikkel i "Rogalands Avis" om Gauselstraen, utskiftningen i 1828, spørsmålet om ekspropriasjon i 1960, m.m.

19600101 Strandveien over gnr. 14 bnr. 144, Gauselvågen 68

Flyfoto fra 1960 viser Gauselstraen som en snorrett linje over gnr. 14 bnr. 144, eid av Second Generation Incom AS. Funksjonen som vei er det eneste som kan forklare en slik rett linje i naturen!

18270721 Utskiftningskontrakt Gaarden Gousel Gnr. 14 i Hetland

20130118 Gauselvågen har alt turvei

20141203 Kommunen vil ta bede vare på grunneierne

20130523 Får boliger i bytte mot turveigrunn

20010129 Jåttåvågen og sjølinja

20130118 SA Turvei først i 2019

20130507 Høyrepolitikk

20130430 Friområdeprosjektet

20130502 Minst mulig tvangssalg