NISSELANDET NORGE ?

I en tid da nesten alle har mobiltelefoner med et innebygget kart-system som oppgir posisjonen du er i med vanlig geografisk bredde og lengde, i grader med 4 (eller flere) desimaler, er det helt unaturlig at Statens Kartverk benytter UTM.

UTM er et særegent kartsystem oppfunnet av Deutsche Wehrmacht under 2. verdenskrig for å bedre presisjonen av kanonild. Etter undersøkelser jeg foretok i 2006/7, blant annet på en camplingtur i Europa, fremsto det for meg som om Norge var det eneste land i verden som trykker sine landkart i UTM-systemet. Jeg gjentok påstanden om dette mange ganger, uten at det ble tilbakevist. Påstanden om dette ble først forsøkt tilbakevist muntlig av Det norske Kartverket i det møte jeg ble invitert til 20171107. Jeg savner fortsatt en fullstendig oversikt over hvilke systemer som brukes i hvilke land i Europa og i andre verdensdeler, som jeg ba om under møtet og også oppfattet at jeg var lovet.

I alle fall fremstår de norske landkart utgitt av Statens Kartverk som nokså merkelige. Ingen koordinatlinjer er vannrette eller loddrette. Det gjør lesingen av de norske landkart svært vanskelig. I margen på de norske landkart forsøkes det å gi informasjon om de relevante koordinater både i UTM-systemet og i vanlig lengde og bredde. Det er en halseløs gjerning, som gjør det ekstra vanskelig å lese kartene! 

At kartene blir vanskelige å lese, er en ulempe av praktisk art, som man sikkert kan leve med.

Verre var det at Kartverket gjennom sitt eksempel påvirket Den Norske Turistforening til å oppgi posisjonen til sine hytter i UTM-systemet, med plakater på hytteveggen. Jeg er sikker på at det var hovedårsaken til at 4 veltrente og erfarne tyske skiturister frøs i hjel ved Taumevatnhytta i februar 2011, etter å ha brukt en GPS 53 ganger de siste 12 timer før de døde. Den skandaløst dårlioge politietterforskning etter ulykken konkluderte med at de stakkars tyskerne som hadde med seg GPS ikke visste hvordan de skulle bruke den! Jeg er overbevist om at den virkelige årsak var at de tyske turistene ikke hadde forstått at de var kommet til Nisseland, der opplysningene på hytteveggen var mer forvirrende enn hjelpsomme! To erfarne franske skiturister omkom under tilsvarende forhold ved Haukeli Fjellstue i april 2013. De hadde GPS, som først ble funnet under obduksjonen. Hvilke opplysninger som var lagret i denne ble aldtri opplyst.

Jeg ville på generalforsamlingen i 2014 til Stavanger Turistforening, som eier og driver Taumevatnhytta, ta opp forslag om at hytta skulle merkes med vanlig geografisk lengde og bredde. Forslaget kom aldri til votering, da det ble fremsatt etpar dager over fristen for forslag til generalforsamlingen. Det ble ikke nødvendig å fremme forslaget for neste generalforsamling, da Turistforeningen i mellomtiden var gått over til å merke hyttene med vanlig geografisk lengde og bredde, som alle utlendinger forstår.  Om de også har tatt ned alle villedende skilt, kjenner jeg ikke til. Men man kan jo håpe. 

Dessverre har Kartverkets eksempel, og kanskje styring, medført at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer til at deres kart, som skal brukes i nødsituasjoner, er basert på UTM. Konsekvensen av det er at disse kart mangler koordinatlinjer, både vannrette og loddrette. Kartene er med det så godt som ubrukelige i nødsituasjoner hvor koordinatlinjene er helt vesentlige for de som skal finne frem i terrenget. Det blir nærmere omtalt nedenfor.

Mattilsynet driver bønder og andre til vannvidd med å kreve at meldinger tiltak, som f.eks. bikuber, må vise til UTM-koordinater, og ikke vanlig lengde og bredde som alle har på sine mobiltelefoner. 

Det kan også virke som om spederbevegelsen har som del av sitt credo at man bare skal bruke UTM-systemet.

I den utstrekning det finnes fornuftige folk i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredeskap, Mattilsynet og Speiderbevegelsen, vil nok også dette blir endret i overskuelig fremtid, selv om Karterket, av uransakelige grunner, tilsynelatende vil fortsette med UTM! 

Jeg har gjentatte ganger bedt Statens Kartverk om å vise til en side på nettet der det er forklart hvorfor de bare vil bruke UTM, som kanskje eneste land i verden! Det har aldri blitt besvart!

 

20150221 Brev til statsråd Jan Tore Sanner - Norsk standard for kart

Brev til statsråd Jan Tore Sanner med kort forklaring av koordinatsystemet UTM og det vanlige lengde og bredde system, og anbefaling om at det siste velges for kart i Norge (som i resten av verden)

20171108 Brev til Kartverket etter besøk på Hønefoss

Mandag 6. november 2017 hadde jeg gleden av å møte fagfolkene til Kartverket på Hønefoss. Dette brevet oppsummerer situasjonen etter møtet, slik jeg ser den.

20170316 Brev fra Forsvarsdepartementet om UTM i NATO

Brev om betydningen av UTM for NATO. Jeg har understreket gang på gang at UTM er nødvendig og riktig for forsvaret og for landmåling, så det er ingen uenighet her!

20170103 På tide at noen gjør noe med Kartverket

Brev til samtlige stortingsrepresentanter og statsråder med kritikk av Kartverkets valg av UTM som koordinatsystem. Jeg trodde da at Norge var det eneste land i verden som bruker UTM.

20130826 Brevveksling med Kartverket

Tidlig henvendelse til Kartverket om hvorfor man her foretrekker UTM, og ikke vanlig lengde og bredde som alle har på sine mobiltelefoner i dag.

20110220 Politirapport - utlisting fra GPS-mottaker

4 tyske skiturister frøs ihjel ved Taumevatn-hytta i februar 2011. De hadde med seg en GPS, som ble forsøkt brukt 53 ganger de siste timer før de frøs i hjel. Dette er politirapporten om GPS'en.

200512 Min interesse for kart-systemer

Min interesse for kartsystemer ble vakt da "Stavanger Aftenblad" hadde rosende artikler om Roverspeiderne i Sirdal som julen 2005 var rundt og spikret opp plakater med koordinater som jeg så var gale.