20190824 Aftenbladet; Kielland-ulykken kunne vært unngått om inspeksjonen hadde funnet sted

Artikkel i Aftenbladet som gjentar og bekrefter hovedpunktene i bokmanuskriptet "19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken". Flott, men sent. Riksrevisjonen taushet uforståelig!

Fra TV2 serie om Kielland-katastrofen

Filmen starter når man trykker på pilknappen og har dette innhold (ved siden av etpar dronebilder av Pål Mitsems hjem):
Møte i ledergruppen i Phillips Petroleum Company Norway (0:00). Info om Alfa-ulykken (0:05), bilder fra Ekofisk-feltet (1:05), den generøse gaven (skulpturen) Pål Mitsem fikk ved fratreden i 1976 (1:30), Jan P. Jansens billedreportasje fra Ekofisk-feltet (1:58), uttalelser av Pål Mitsem om ansvaret for ALK-katastrofen, bilder fra hjemmekontoret og presentasjon av mitsem-blogg.com (4:05-), kopi av den beedigede erklæring som maskinsjef Leif Barkved avga for Notarius Publikus i Stavanger (5:08) som bekreftelse på Phillips forbud mot kontroll av undervannsdeler av ALK sommeren 1979.

20220220 Forslag til innhenting av forklaringer

Forslag til innhenting av forklaringer fra 6 vitner som står sentralt i saken, som aldri har vært avhørt av politiet eller intervjuet i pressen, til tross for at de står meget sentralt i saken.

20220214_Brev_til_statsminister_Jonas_Gahr_Støre

Brev til statsminister Jonas Gahr Støre med kopi til justisminister Emilie Enger Mehl med forslag om hva som bør gjøres for å sikre avklaring av ALK-katastrofen før saken dør.

20220207 Brev til statsminister Jonas Gahr Støre

Brev til JGS med forslag til fremgangsmåte for å avdekke årsaken til ALK-ulykken og korrespondansen mellom oljeselskap og rederi (og DNV?) som gikk forut for Katastrofen Kielland.

Dokumentene her er først angtt med en 8 sifret kode, der de første 4 siffer angir året, de 2 neste måneden og de 2 siste dagen, og en kort overskrift. Dokumentene er søkbare med CTRL-F og datoen i 8-sifret kode eller ord i overskriften (bak datokoden).

"Alexander L. Kielland"-ulykken 27. mars 1980 var den største industriulykken i norsk historie, og en av de største ulykker overhodet.

Årsaken til ulykken var kort og godt at rederiet ikke fulgte den vedlikeholdsmanual som var etablert ved byggingen, og som alle parter den gang var enige om. Inspeksjonen av det stålelementer som brast og forårsaket ulykken ble utsatt da den etter planen skulle vært foretatt, og kapteinen og maskinsjefen ble nektet av operatørselskapet å gjennomføre komntrollen. Spørsmålet om betaling for riggen for de dager inspeksjonen ville ta ble viktigere for operatørselskap og rederi enn mannskapets sikkerhet.

Ulykken var ikke bare den største industriulykken i Norge, men også den største skandale i form av mangelfull etterforskning, også da manglene ble konstatert ved bevisopptak i Stavanger byrett i 1983. Statsadvokaten sa da at ulykken skulle etterforskes videre, men det skjedde aldri!

Den norske kommisjonsrapporten er tilgjengelig under: 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007062804027

Den franske undersøkelseskommisjon (4 eksperter oppnevnt av Tribunale Commerce i Paris) er tilgjengelig i en uautorisert oversettelse til engelsk under:

06000000040951&start_year=&end_year=&text

Det siste kapittel (Konklusjoner) i den franske undersøkelseskommisjonens rapport (på fransk) er tilgjengelig (nedenfor) som dokument 19850709 i denne blogg.  

Den norske undersøkelseskommisjonens rapport, NOU,1981:11, er tilgjengelig som vedlegg til en stortingsmelding om ulykken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Saksside/?pid=1981-1985&mtid=73&vt=a&did=DIVL64584

 

 

20220105 ALK-ulykken

Kort gjennomgang av status for ALK-ulykken etter det første av 6 programmer i TV2 om ulykken. Kan man håpe at det fører til debatt og større avklaring av saken enn det man har opplevet til nå?

20210409 Aftenbladet om ALK-ulykken

Mangesidig reportasje i Aftenbladet om behovet for ny granskning av ALK-ulykken.

20210331 Bør vi nå i 2021 klarlegge viktige sider av ALK-ulykken i 1980

Mitt kanskje siste forsøk på å få støtte til å sikre avklaring av viktige sider av ALK-ulykken gjennom avhør av nøkkelpersoner som aldri har vært avhørt av kommisjon, påtalemyndighet eller andre.

20210330 Noen sider ved ALK-saken som er umulige for meg å forstå

Nok et flersidig oppslag om ALK av en av opphavsmennene til forankringsteorien. Den virkelige opphavsmannen, Nils Gunnar Gundersen, har kanskje oppgitt den, jfr. kommentar.

20210326 Brev til Riksadvokaten - ALK-saken

Brev til Riksadvokaten med oppfordring til at han oppnevner en erfaren etterforsker til å avhøre nøkkelvitner i saken, Bente Linkjendal, Kjell Staume og Olav Laake for å få avklaring av viktige sider

20210324 Brev om ny måte å behandle saker på - og ALK-saken

Brev til alle regjeringsmedlemmer og Stortingsrepresentanter om ny måte å behandle saker på og ALK-saken.

20210323 SA Hemmelig Kielland-avtale

Artikkel om hemmelig Kielland-avtale 26. juni 1979 ved avslutningen av rettssaken om ALK-havariet i Paris. Avtalen påstås å være ukjent for Phillips-sjefene i Stavanger.

20210317 Brev til regjeringens medlemmer

Brev til regjeringens medlemmer om "Berget som fødte en mus", Riksrevisjonens rapport om ALK-ulykken, med små endringer fra brevet 16/3-2021 til Stortingets medlemmer.

20210316 Berget som fødte en mus

Brev til storiingsrepresentantene om Riksrevisjonens rapport til Stortinget om ALK-ulykken. Jeg reiser spørsmålet om Stortinget kan og vi be Riksadvokaten om å etterforske et par viktige spørsmål

20210309 ALK-ulykken og Berget som fødte en mus

Min kommentar til Riksrevisjonens rapport om ALK-ulykken. Hvis oppgaven var å feie ting under teppet, har Riksrevisjonen gjort en glimrende jobb. Vil noen på Stortinget ta opp manglene?

20210309 Riksrevisjonens rapport

Berget som fødte en mus - Riksrevisjonens rapport om ALK-ulykken - er lagt ut på nettet, og er også tatt inn her. Min mening om det er inntatt i neste dokument.

20200930 SA Helt riktig at kapteinen var bekymret

En av nøkkelpersonene på ALK bekrefter kapteinens bekymring for hvordan situasjonen var på riggen. Viktig for at de ansatte saksøkere vant fram i begrensningssøksmålet i Stavanger byrett.

20200928 s. 28-31

Omfattende artikkel i Aftenbladet som gjentar og bekrefter hovedpunktene i mitt bokmanuskript "Sannheten om ALK-ulykken, dokument 19870416.

20200130 Korrespondanse med Riksreevisjonen om møte

Brev fra og til Riksrevisjonen i forbindelse med det møtet Riksrevisjonen ba om med meg på Sola Airport Hotel onsdag 4. mars 2020.

20210121 Brev fra Statsadvokatene i Rogaland

Brev med sneglepost fra Statsadvokatene i Rogaland, mottatt 20210127, som påstår at dokument 19860530 er unntatt offentlighet.

19850709 De franske rettsoppnevnte sakkyndiges rapport, konklusjonen, på fransk

Rapporten fra de franske rettsoppnevnte. Jeg har omsider klart å få tak i det siste kapitel med konklusjoner på fransk. Kan dokument 20201022 Brev til Erna Solberg ha noe med det å gjøre?

20200910 ALK-ulykken og Schibsted-pressen

Kortfattet beskrivelse av ALK-katastrofen, etterforskningen og Schibsted-pressens "fake news" om ulykken og årsakene til denne, oppdatert fra tidligere artikkel.

20201229 Leserbrev til Aftenbladet, Aftenposten og Bergens Tidende

Leserbrev (ikke inntatt) sendt til aviser som i dag eller tidligere har kolportert Kian Remes løgner, men det oppfattes visst som del av pressefriheten i Norge og gir ikke rett til tilsvar.

20201229 Kian Reme om Kiellands 7 dødssynder

Leserbrev om Kiellands 7 påståtte dødssynder fra Kian Reme med gjentakelse av gamle påstander uten mer hold nå enn tidligere, kort tid før Riksrevisjonen skal sette tingene på plass.

20201106 Korrepondanse om oversettelse av rapporten fra de franske rettsoppnevnte sakkyndige til norsk

Etter langvarig jakt på de franske rettsoppnevnte sakkyndiges råd til Cour Civil i Paris og en statsautorisert oversettelse av denne til norsk får jeg tilslutt opplyst at Riksrevisjonen er på ballen

20201024 ALK-ulykken og Stavanger Drilling

Leserbrev 10/10 og 23/10 fra tidl. ledere i Stavanger Drilling gjør ikke noe forsøk på å bortforklare at de godtok en instruks fra Phillips om å unnlate å kontrollere bl.a. stag D-6 som brast.

20201023 Vår forklaring er troverdig

Leserbrev fra ledere i Stavanger Drilling som pretenderer å benekte at kaptein Sæd noen gang hadde uttrykt uro om ALK og at han hadde funnet "sprekken".

20201022 Brev til Erna Solberg

Brev til Erna Solberg med anmodning om at SMK innhenter en statsautorisert oversettelse av kapitel 5, Resyme og konklusjoner, i rapporten fra de rettsoppnevnte sakkynsige ved Cour Civil i Paris.

20201019 ALK-ULYKKEN OG PRESSEETIKK , brev til og fra Lars Helle

Lars Helle sier at det er saklige redaksjonelle grunner til at mitt korte leserbrev ikke er inntatt. Faktum er at de korte, saklige opplysninger om hva sakkyndige mener om ALK aldri har vært referert!

20201019 ALK-ulykken og eksplosjonsteorien

Leserbrev til Aftenbladet om dagens artikkel om eksplosjonsteorien, som er umulig av flere grunner, også at ingen har observert noen eksplosjon!

20201019 Intervju med Ole Østlund

Intervju av Ole Østlund ved Ellen Kongsnes i nettavisen og også ved Tor G. Tollaksen i papiravisen, der han nok en gang får fremkomme teorien om at en eksplosjon som ingen har hørt var ulykkesårsak

20201016 ALK-ulykken - 10 eller 8 ankere

Leserbrev som kommentar til innlegg fra Kian Reme idag.

20201016 SA Kian Reme SD forsvar ikke troverdig

Kian Remes oppfatning av leserbrev fra SD-ledere 20201009.

20201010 Avklaringer om ALK-havariet Leserbrev

Tre ledende ansatte i Stavanger Drilling pretendere å avklare fire viktige punkter om ALK-havariet i leserbrev i Stavanger Aftenblad. Ikke noe nytt i 3 av punktene, og manglende avklaring i det 4.

20201002 E-post tl redaktør Peder Syvertsen i Trangviksposten

Leserbrev til Trangviksposten om presseetikk i Aftenbladet der redaktøren tilsynelatende har etablert sin egen gapestokk for personer han ikke vil gi rom for leserbrev.

20201009 Leserbrev fra SD-ansatte om ALK-ulykken

Leserbrev til SA fra Holger Boge, tifligere plattformsjef på Henrik Ibsen, Christen Magne Jensen, daværende sjef i Stavanger Drilling og Bente Jonasssen Linkjendal, daværende innkjøpsjerf i SD.

20201001 Ankerlineteorien forlatt av Aftenbladet

Ankerline-teorien - om at ALK-ulykken skyldtes bruk av 8 ankere og ikke 10, langt på vei ble oppfunnet av Aftenbladet og kolportert til flere Schibstedaviser, er nå åpenbart forlatt av Aftenbladet.

20200930 SA Helt riktig at kapteinen var bekymret

Artikkel i Aftenbladet med intervju av kontrollromsoperatør Tormod Wigestrand.

20200930 Ført bak lyset - nå krever vi svar

Kronikk i Aftenbladet av Kian Reme.

20200928 Det nærmer seg

Det kan virke som om "Stavanger Aftenblad" og jeg langtpå veier kommet til enighet om åraken til ALK-ulykken.

20200928 Oppslag i SA om ALK-ulykken

Oppslag over 4 sider i "Stavanger Aftenblad" 28. september 2020 som gir en riktig beskrivelse av ALK-ulykken.

20200827 Brev til Riksrevisjonen

Brev til Riksrevisjonen etter årsmøte i Kielland-nettverket 25/8-2020 der jeg ble bedt om å melde meg ut av ALK-foreninger som jeg har vært medlem av alle år.

20200731 Brev fra statsadvokaten. Klage over henleggelse ikke tatt til følge.

Brev fra statsadvokaten. Klage over henleggelsen av krav om etterforskning av ALK-ulykken henlagt uten begrunnelse.

20200709 ALK-ulykken og Schibsted-pressen

Kortfattet beskrivelse av ALK-katastrofen, etterforskningen og Schibsted-pressens "fake news" om ulykken og årsakene til denne. Oppdatert i dokument 20200910 ovenfor.

20200528 Er Prekestolen oppskrytt

I et leserbrev (ikke inntatt i SA) påstås det at Prekestolen er oppskrytt. Den er knapt nok nevnt i VGs magasin om de 50 største turistattraksjoner i Norge. Her er betydelig forbedringspotensiale.

20200512 Klage

Klage til statsadvokatene i Rogaland over avslaget 20200508 om politietterforskning av nye og tildels sensasjonelle opplysninger om ALK-ulykken, særlig at en DnV-inspektør skulle ha tatt sitt eget liv

20200508 Avslag

Avslag på begjæringen om ny etterforskning, bl.a. under henvisning til at Riksrevisjonen skal undersøke saken og kanskje kan samle inn de opplysninger som jeg etterlyser.

20200425 ALK-ulykken og norsk presse

Omsider ble det tid til å samle løse tråder om norsk presses massive "Fake news" om ALK-ulykken. Brevet er sendte til alle i Regjerngen og nesten alle på Stortinget, UIS, NORUT, SNL,osv.

20200412 ALK-ulykken i Aftenposten, Bergens Tidende og Aftenbladet

Leserbrev (ikke inntatt) som dokumenterer at de navngitte aviser bygger på uttalelser fra en person som viser og erkjenner sin mangel på fagkunnskap og ignorerer det den faglig ekspertise har uttalt!

20200401 Begjæring

Begjæring til politimester Hans Vik om etterforskning av nye opplysninger om ALK-ulykken, at en DnV-inspektør skulle ha tatt sitt eget liv på grunn av ulykken, og at siste reder har ukjente fakta.

20200330 Teoriene om ALK-ulykken

Omtale av Stavanger-teorien, at feil ved fortøyningen (bare 8 og ikke 10 anker), forårsaket ALK-ulykken, og redegjørelse for det alle med fagkunnskap hevder, at årsaken ble funnet av ALK-kommisjonen.

20200328 Oppslag om ALK-ulykken

Artikler av journalist Tommas Torgersen Skretting om ALK-ulykken, som kan forstås slik at de langt på vei tar opp ankerlineteorien som årsak til ulykken

20200328 Eg prøver å trå veldig forsiktig

Intervju der M SS poengterer at det er uenighet om årsaken til ALK-ulykken. Påstår at en fransk undersøking aksepterte sveisefeilen, men kom til at feil bruk av ALK var avgjørende for katastrofen.

20200326 Tilsvar til Aftenposten

Leserbrev (ikke inntatt) til Aftenposten som siterer hva de franske rettsoppnevnte eksperter sa, og det var at ulykken ikke hadde sammenheng med foranrkingsmåten.

20200325 Ulykken vi ikke blir erdig med

Artikkel i Aftenposten av Marie Smirh-Solbakken som sier at de franske rettoppnevnte eksperter aksepterte sveisefeilen men satte katastrofen i sammenheng med forankringsmåten.

20200228 Kielland-nettvderket støtter krav om ny etterforskning

Omsider kom det støtte også fra Kielland-nettverket til ny etterforskning av Kielland-ulykken gjennom avhør av personer i rederiet som jeg hadde krevet avhørt i 25 år!

20200221 Korrespondanse med en etterlatt etter ALK-ulykken

Et brev fra en etterlatt viser den uro som personer som burde vite bedre har klart å skape hos etterlatte, en uro som vel bare kan dempes ved ar Riksrevisjonen legger saken død!

20200129 Brev til Riksrevisjonen

Mitt kanskje siste forsøk på å få Riksrevisjonen til å sikre bevisopptak av to tidligere navngitte vitner som ikke må få lov å dø før deres forklaring om omstendigheter rund ALK er nedtegnet.

20200128 ALK-ULYKKEN - ÅRSMØTESAK I KIELLAND-NETTVERKET

Skjermbrev til Kielland-nettverket bekrefter deltakelse i årsmøtet 27. mars 2020 og som fremsetter to forslag, det ene at årsaken til ALK-havariet må anses avklart og at to vitner må avhøres straks.

20200124 Tidligere Phillips-direktør vil avkrefte 'Kielland'spekulasjoner

Artikkel i Aftenbladet av Tor Gunnar Torkildsen som avkrefter ankerlineteorien og gir et riktig bilde av ALK-ulykken.

20200121 og 20200120 Korrspondanse om bevisopptak

Brev til og fra Kielland-nettverket om bevisopptak, osv.

20200117 ALEXANDER L. KIELLAND-ULYKKEN

Oppdatert leserbrev (ikke inntatt) til aviser som 28/10-16 påsto at forankringen av ALK med bare 8 anker slet riggen i stykker. Sakkyndige i Norge, Sverige og Frankrike avviser dette kategorisk.

20200116 Skjermbrev til folk med interesse for ALK-ulykken

Skjermbrev til personer med interesse for ALK-ulykken. Skjermbrevet er etterhvert sendt til flere enn de opprinnelige adressater. (Brevet erstatter et tidligere ufullstendig skjermbrev.)

20200115 ALK-SKANDALEN - skjermbrev til Riksrevisjonen

Skjermbrev til Riksrevisjonen, med særlig henvisning til dokumenter vedrørende årsaken til ALK-ulykken, og opplysninger om forsøk fra flere på å bortforklare de reelle årsaker til ulykken.

20200112 ALK-ulykken og SNL

Brev til Store Norske Leksikon med påpekning av feil i en artikkel om ALK-ulykken (og gjentagelse av en uriktig og gjendrevet påstand om at feil ved fortøyningen kan ha vært ulykkesårsak).

20200112 Professor Lars Bergdahl, Chalmers

Sakkyndig uttalelse fra pofessor Lars Bergdahl, Chalmers (Göteborg) om sannsynligheten for at forankringskreftene fra 8 ankere, snarere enn 10. skal kunne slite en rigg i stykker. "Det är usannoligt".

20191028 Stavanger Aftenblad ALK-oppslag

Et større oppslag om ALK-ulykken der Nils Gunnar Gundersen redegjør for ankerlineteorien, og der denne tilbakevises av Det norske Veritas. "Teoriene til NGG er vel kjent fra artikler i Aftenbladet."

20190930 ALK-ulykken

Brev/leserbrev (ikke inntatt) til Schibsted-pressen om ALK-ulykken og uskjønnsomme påstander og løgn i Schibsted-pressen om den mest alvorlige arbeidsulykke i Norge gjennom tidene.

20190930 ALK-ulykken

Anmeldelse av Tommas T Skrettings bok om ALK-ulykken. Det påstås ikke at fortøyningsfeil var årsak til ulykken, kanskje fordi jeg i brev til forleggeren hadde gjort oppmerksom på at det er feil.

20190926 ALK-ULYKKEN

Leserbrev til "Stavanger Aftenblad" samme dag som avisen inviterte til debattmøte om saken. Leserbrevet ble aldri inntatt, og det er aldri gitt noe referat fra debattmøtet (jeg lå selv på SUS!)

20190824 SA ALK-ulykken kunne vært unngått

Oppslag i "Stavanger Aftenblad" som dokumenterer at Schibsted-pressen har vært på helt gal kurs når det gjelder årsaken til ALK-ulykken med påstanden om at feil ved fortøyningen, osv.

20190726 Brev til Riksrevisjonen

Redegjørelse for dokumenter Riksrevisjonen må innhente i saken.

20190716 Habiliteten til Moan og Næsheim

Min kommentar til noen som stilte spørsmålstegn ved habiliteten til Torger Moan. Alle visste jo om Moans tilknytning til DnV, så det oppfattet ikke jeg som kritisk. Problemet var Thor Nærsheim!

20190716 ALK-GRANSKNINGEN

Brev til Riksrevisjonen med henvisning til "19860531 Klage til Riksadvokaten.pdf", som finnes lenger ned på datoplass, med begrunnelse for klagen på mangelfull saksbehandling i 1986.

20190708 Skjermbrev til Riksrevisjonen

Skjermbrev til Riksrevisjonen som kanskje rette vedkommende for vurdering av gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken og tilveiebringelse av en oversettelse til norsk av den franske rapport.

20190704 Skjermbrev til Erna Solberg om ALK

Ny henvendelse til Erna Solberg om oversettelse av rapporten til de franske rettsoppnevnte eksperter til norsk, og påvisning av usannheter i norsk presse om inneholder i den franske ALK ekspertrapport

20190701 Svar fra JD

Svar fra Justisdepartementet på anmodningen om oversettelse til norsk av rapporten fra de franske rettsoppnevnte sakkyndige

20190525 SA2 Riksrevisjonen og ALK

Nyheten om at Riksrevisjonen skal se på ALK-saken ble godt mottatt av mange.

20190522 Feil i ALK-oversettelsen

Observerte feil i oversettelsen av rapporten til de rettsoppnevnte eksperter. Bare petitesser, men det kan jo være andre feil også.

20190501 Brev til Erna Solberg

Brev til Erna Solberg med oppfordring til å få en autorisert oversettelse til norsk ev rapporten fra de franske rettsoppnevnte eksperters rapport til handelsretten i Paris.

20190401 Ny begjæring om etterforskning

Siste forsøk på å vekke påtalemyndigheten opp av dvalen. Brev til politimester Hans Vik. Ble bekreftet mottatt samme dag, men intet har visst skjedd. Navn på sentralt vitne oppgitt sist i brevet.

20190401 Her er spørsmålene som de Kielland-overlevende vil ha svar på

Fire av de overledende fra ALK-ulykken blir intervjuet om hva de vil at Riksrevisjonen skal gi svar på.

20190212 ALK - KRAV OM NY ETTERFORSKNING

Begrunnet krav om ny etterforskning av ALK-ulykken

20190211 ALK - KRAV OM NY ETTERFORSKNING

Leserbrev (ikke inntatt) om viktigheten av ny etterforskning av ALK-ulykken.

20190209 ALK og DnV

De franske rettsoppnevnte eksperter er meget kritiske i sin omtale av DnV. Dette er hva de sier i sin rapport til Tribunal de Commerce i Paris.

20190208 Brev til Lars Helle om konklusjonene til de franske eksperter

Et av mine utallige forsøk på å få Aftenbladet og Schibsted-pressen til å forstå grunnleggende sider av ALK-ulykken. Hva Aftenbladet til slutt gjorde uten å rette på Schibsted-avisenes pølsevev)

20190208 Skjermbrev til politimester Hans Vik

Brev til politimesteren i Sør-Rogaland med anmodning om avhør av rederisjef Bente Synnøve Jonassen Linkjenda, Farmovn. 474, 4520 Lindesnes, m.m.

20190208 Sentrale puinkter med oversettelse til norsk

Sentrale punkter i rapporten fra de franske rettsoppnevnte eksperter til Handelsretten i Paris, blant annet om arbeidet til klassifikasjonsselskapene, inklusive DnV.

20190117 Svar på Henvendelse til Erna Solberg

Svar fra JD på henvendelse til Erna Solberg m.fl. JD oppfatter henvendelsen som en anmodning om at JD skal behandle spørsmålet om gjenopptagelse av etterforskningen. JD har ingen planer om det!

20181208 Brev til Erna Solberg m.fl.

Brev til Erna Solberg m.fl. om usannheter i Schibsted-pressen om denn største industriulykke/arbeidsulykke i Norge.

20180820 Brev til Schibsted-redaktører

Mitt foreløpig siste forsøk på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016. Ignorert av Schibsted-pressen.

20180703 SKJERMBREV TIL SCHIBSTED-REDAKTØRER

Ett av mine mange forsøk (ikke inntatt) på å få Schibsted-pressen til å grave litt dypere og korrigere pølsevevet i reportasjene av 29. oktober 2016.

20180427 Utlåtande om förankringskrafterna kan ha

Sakkyndig uttalelse fra Professor Emeritus Lars Bergdahl, Göteborgs hydrodynamik, som konstaterer at "Det er helt osannolikt" at måten ALK var forankret på kan være årsak til ulykken.

20180427 Korrepondanse med Lars Bergdahl

Korrespondansen med Lars Bergdahl som førte til den sakkyndige uttalelsen fra ham.

20180106 'Ingenting feil med sveisen'

Artikkel i Aftenbladet som påstår at de rettsoppnevnte franske sakkyndige ikke fant noen feil med sveisen.

20170206 Svar fra Riksadvokaten

Riksadvokatens svar på henvendelser om etterforskningen av ALK-ulykken.

20170117 Arendals Tidende - NGG

Intervju med Nils Gunnar Gundersen i Arendals Tidende 17. januar 2017 der han bruker titelen "skipsingeniør" (som vel ikke er beskyttet på samme måte som "sivilingeniør").

20161116 ALK Bokanmeldelse

Anmeldelse av boken "'Alexander L. Kielland'-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene

20161113 Skjermbrev til og fra Kåre Willoch, til Stortinget, osv.

Skjermbrev til Kåre Willoch (med svar) og til Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer om ALK-ulykken, og Schibstedpressens fatale feil i omtalen av denne.

20161115 Brev til Riksadvokaten og Statsadvokatene i Rogaland

Jeg tar her til orde for gjenopptakelse av etterforskningen av ALK-ulykken for å sikre udiskutable forklaringer fra folk som ennå lever.

20161112 NGG får påstå at ankringmåten var hovedårsak

Hovedoppslag i SA der siv.ing.NGG får påstå at bruk av 8 ankere i stedet for 10 var ulykkesårsaken, med imøtegåelse av Torgeir Moan og DNV. Åpenbart at NGG er kilden til ankerlineteorien Aftenbladet.

20161111 Rogalands Avis

Leserbrev i "Rogalands Avis" som forsøk på å bringe en viss balanse i saken.

20161102 Leserbrev i Aftenbladet om ALK-ulykken

Mitt første, og for så vidt vellykkede forsøk på å skape litt balanse i Schibstedpressens nye teorier om årsaken til ALK-ulykken. Det var vellykket for så vidt det ble tatt inn i leserbrevspalten i SA

20161101 Brev til allmennheten om Schibstedgruppens maktmisbruk

Brev til samtlige regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter om Schibsted-pressens pølsevev om årsaken til ALK-ulykken.

20161101 ALK Torbjørn Knutsen

Artikkel i "Stavanger Aftenblad" 1. november 2016 med eksakt beskrivelse av årsaken til ALK-ulykken

20161101 Brev til Storting og regjering

29/10-16 gikk aviser i Schibstedgruppen ut med nye og tøvete påstander. Aftenposten og BT nektet å ta inn leserbrev for å korrigere tøvet. Jeg skrev da dette brev til alle på Stortinget/i regjeringen

20161104 Håkon Lavik

Leserbrev fra tidligere informasjonssjef i Statoil Håkon Lavik om Det uangripelige norske Veritas

20161029 Oppslag i Schibsted-aviser

Oppslag om ALK-ulykken i "Aftenposten", "Bergens Tidende, "Stavanger Aftenblad" og "Fædrelandsvennen 29. oktober 2016

20161029 SA 'Forsøkt lurt'

Intervju med Kian Reme i Aftenbladets Magasin om skjebnen til rettssaken i USA som han prøvde å koordinere, og som endte nokså traurig med søksmål mot advokaten og null utbytte!

19910107 Brev fra Nordisk til Stavanger Drilling

Brev fra advokatkontoret Nordisk Skibsrederforening til Stavanger Drilling om detaljer vedrørende avtalt forsikringsoppgjør.

19870416 Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken

Havariet til "Alexander L. Kielland" 27. mars 1980 kostet 123 oljearbeidere livet. Årsaken til ulykken var at operatørselskap og rederi ikke kunne bli enige om betaling for en kontrolldag eller to.

19861129 Erstatningssakene løst ved forlik

Aftenbladets omtale av avslutningen på begrensningssaken for Stavanger tingrett, der jeg representerte 17 saksøkere, som alle fikk det de krevet, men fulle saksomkostninger til meg!!!

19860531 KLAGE TIL RIKSADVOKATEN

Etter at statsadvokaten i Rogaland hadde sagt til Aftenbladet at deler av ALK-ulykken måtte etterforskes på nytt, (19860515) uten at noe skjedde, tok jeg saken videre med klage til riksadvokaten.

19860516 Maskinssjefen tar til motmæle

Aftenbladet åpnet villig spaltene til en uttalelse fra maskinsjefen som tilsynelatende tok til motmæle mot noe jeg hadde uttalt. Maskinsjefen var åpenbart satt under press fra rederiet.

19860515 Statsadvokaten lover ny etterforskning i ALK-saken

Uttalelsen til statsadvokat Åsmund Norheim om at han ville gjenoppta etterforskningen av ALK-ulykken ble av Aftenbladet tolket slik at det kanskje ble en ny Kielland-sak, hvilket det burde ha blitt!

19860324 Mitsems kritikk tas ikke alvorlig

Min kritikk av påtalemyndighetens håndtering av ALK-etterforskningen ble blankt avvist av politiet, som fremstilte meg som en utroverdig person.

19860307 Beediget erklæring av Leif Barkved

Da Leif Barkved, sikkert etter press fra SD og Phillips, påsto i Aftenbladet at han ikke hadde sagt det som var referert av meg, fikk jeg Leif Barkved til å avgi en beediget erklæring om saken.

19860306 Telefonsamtale Mitsem - Barkved

Avskrift av telefonsamtale med maskinsjef Leif Barkved med bekreftelse av at operatørselskapet Phillips Petroleum C N nektet en kontroll som han og kapteinen ville gjennomføre av nedre stagdeler.

1986 Kielland-bulletin nr. 2, 1986

Bulletinen fra Kielland-gruppen som redegjør for søksmål i USA og begrensnings-søksmålet i Stavanger.

19860202 Mitsem klager til Riksadvokaten

Aftenbladets omtale av min klage til Riksadvokaten.

19860531 Klage til Riksadvokaten

Klage til Riksadvokaten over manglene ved politiets etterforskning av ALK-ulykken, og Statsadvokatens manglende oppfølging av saken.

19860530 Brev fra statsadvokat Åsmund Nordheim

Brev fra statsadvokat Åsmund Norheim med avvisning av videre etterforskning av uykken. Jeg fikk kopi av brevet i dag 14. januar 2021 etter ca. 15 henvendelser. Jeg ga uttrykk for mitt syn nesfe dag.

19860312 Grov uaktsomhet før ALK-ulykken

Intervju i "Aftenposten" der jeg påstår at grov uaktsomhet var årsak til ALK-ulykken ved at operatørselskapet nektet rederiet å gjennomføre en planlagt sikkerhetskontroll i en godværsperiode i 1979

19860320 Stavanger Aftenblad

To artikler i SA samme dag. Gjelder min kritikk av politikammeret for at min kone, som var første uniformerte kvinnelige politi i Bergen, ble utsatt for klart usaklig behandling i Stavanger.

19850709 De franske rettsoppnevnte sakkyndiges konklusjon, på engelsk

De franske rettsoppnevnte eksperters rapport, siste kapitel, i uautorisert oversettelse til engelsk. Kan det være en følge av mitt brev til statsministeren?

19810428 ALK NGG

Leserbrev fra Nils Gunnar Gundersen om oppankringen av "Kielland" som etter min mening dokumenterer begrensningene i hans fagkunnskap, som også er dokumentert senere

19800324 Brev fra Det norske Veritas til Sjøfartsdirektoratet om at 4-års kontrollen kunne utsettes til ultimo juli 1981

Brev som dokumenterer at DnV ikke hadde gode nok rutiner for klassing av flytende installasjoner. 3 dager før havariet ga DnV utsettelse med 4-årskontrollen av riggen levert 5. juli 1976

19800226 Brev fra SD til DnV om inspeksjon av ALK

Rutinemessig brev fra Stavanger Drilling til DnV om kommende inspeksjon av ALK.